Prosimy Klientów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie www.steady-hold.com

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.steady-hold.com prowadzony jest przez firmę Jakub Lenczowski „LENCZOWSKI” z siedzibą w Modlnicy k. Krakowa, ul. Częstochowska 6, 32-085 Wielka Wieś, woj. Małopolskie, wpisaną do CEIDG, NIP: 945-160-33-20, REGON: 492932194.
 2. Sklep internetowy używa plików cookies. Jeśli klient nie zmieni ustawień przeglądarki oznacza to zgodę na ich użycie.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 8. Do każdego zamówienia będą doliczane koszty transportu, które są naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
 9. Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne.
 10. Zamówienia można składać poprzez: 
  - witrynę internetową www.steady-hold.com; 
  - pocztę elektroniczną na adres e-mail: info@steadyhold.com;
  - telefonicznie pod numerem +48 502 442 664.
 11. W braku odmiennych ustaleń Stron, do umowy świadczenia Usługi stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Sklep zawiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu całej otrzymanej od klienta sumy pieniężnej.
 13. Zespół www.steady-hold.com dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta projektu utworzonego przez pracowników Steady Hold, zgodnie z założeniami przekazanymi przez klienta. 
  Termin realizacji zamówienia waha się od 4 do 8 tygodni, w zależności od ilości elementów składających się na projekt oraz sytuacji ogólnoświatowych.
  Istnieje możliwość realizacji zamówienia od ręki w przypadku, gdy towar jest dostępny w magazynie własnym lub u jednego z producentów.
  W przypadku finalizacji zamówienia Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i jest proszony o decyzję w sprawie transportu, montażu.
 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
  Na termin realizacji zamówienia składa się czas utworzenia projektu,  czas zaakceptowania projektu przez Klienta, czas produkcji poszczególnych elementów, czas dostawy i montażu (zależny od wybranego sposobu przez Klienta).
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 
  - w przypadku zamówień z projektu - po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem realizacji złożonego zamówienia oraz zostanie zaksięgowana na koncie wpłata 30% zadatku od wartości zamówienia;
  - w przypadku towaru dostępnego w magazynie - w chwili opłacenia towaru przez Klienta w kasie lub w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy za zamówiony towar.
 5. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest przekazywany Klientowi po zakończeniu realizacji zamówienia. Błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

III. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. W przypadku zatwierdzenia do realizacji projektu Klient zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 30% wartości projektu.
 2. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia procentu zadatku, jaką musi wpłacić Klient, od wartości zamówienia.
 3. Po zakończeniu realizacji zamówienia możliwe są następujące sposoby płatności:
  1. Przy odbiorze gotówką – płatne 70% wartości projektu pracownikom po zakończeniu montażu;
  2. Przelewem na rachunek bankowy w terminie określonym na fakturze VAT oraz na wskazany na fakturze numer konta;
  3. Płatność kartą płatniczą lub gotówką w kasie sklepu w przypadku odbioru osobistego.

IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony przez Klienta w zamówieniu. Istnieje możliwość dostarczenia towaru przez wykonawcę lub odbiór osobisty przez Klienta. 
 2. Rozpatrywane będą wypełnione formularze zamówienia oraz e-maile nie budzące wątpliwości.
 3. Koszt dostawy obliczany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realizację, i jednocześnie zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 5. Na termin dostawy towaru składa się czas wyprodukowania Produktu i czas jego dostawy. Czas produkcji wynosi od 4 do 8 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób.
  a) W przypadku zatwierdzenia przez Klienta projektu - od momentu zaksięgowania wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości projektu na rachunku bankowym Steady Hold;
 6. Czas dostawy Produktu jest realizowany w ciągu deklarowanych przez Steady Hold 7 Dni Roboczych lub indywidualnie, w zależności od terminu wskazanego przez Klienta. 
 7. W przypadku odbioru osobistego punktem odbioru zamówionego towaru jest sklep w Modlnicy k. Krakowa, przy ul. Częstochowskiej 6, 32-085 Wielka Wieś.

V. REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

 1. W ofercie Steady Hold znajdują się zarówno towary nowe, jak i używane, które są wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Towar nie podlega zwrotowi. Jest możliwość wymiany towaru na taki sam, wolny od wad i uszkodzeń. 
 3. Wymiana towaru następuje po stwierdzeniu wad lub uszkodzeń powstałych po stronie Steady Hold potwierdzonych przez biegłego rzeczoznawcę. Biegły rzeczoznawca opłacany jest przez klienta.
  W przypadku, gdy wady lub uszkodzenia powstały po stronie Klienta lub w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem reklamacja nie będzie uwzględniona. 
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy niezwłocznie zgłosić na adres mailowy info@steady-hold.com.
 5. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (podać dokładny opis). Jeśli nie zostanie podany powód reklamacji, nie będziemy mogli zająć stanowiska.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, będącego konsumentem, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.steady-hold.com są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 100). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą Klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
 3. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta korzystającego z usług Sklepu.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.steadyhold.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla miejsca siedziby firmy Steady Hold.

Powrót do góry